نمونه کار نقاشی رنگ روغن چهره دختر جوان

نمونه کار نقاشی رنگ روغن چهره دختر

اثر استاد سمیه فتال پور