نمونه کار رنگ روغن چهره پیرمرد 2

نمونه کار رنگ روغن چهره پیرمرد 2

اثر استاد سمیه فتال پور