نمونه کار رنگ روغن عشایر

نمونه کار رنگ روغن عشایر

اثر استاد سمیه فتال پور